Početna

O nama

Usluge

Angažiranje

Propisi

Cjenik

Kontakt

English

Admin
Zakon o privatnim detektivima
Pravilnik o obavljanju detektivskih poslova
Zakon o zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o obavljanju detektivskih poslova

 PRAVILNIK O OBAVLJANJU DETEKTIVSKIH POSLOVA

Članak 1.

U obavljanju detektivskih poslova privatni detektiv podatke, informacije i dokazala može prikupljati na način utvrđen ovim Pravilnikom, sukladno kodeksu detektivske etike.

Privatni detektiv smije nuditi i davati nagrade za dobivanje informacija, podataka i dokazala.

Članak 2.

U obavljanju detektivskih poslova privatni detektiv ne smije ograničavati slobodu kretanja građana te rabiti silu, prijetnju niti ucjenu.

U obavljanju detektivskih poslova privatni detektiv ne smije se služiti obmanama, prijevarama i krivotvorinama.

Članak 3.

Privatni detektiv smije, na zahtjev stranke, osiguravati dokazala izuzimanjem tragova kriminalističko-tehničkim sredstvima, na mjestima gdje to stranka ili druga ovlaštena osoba dozvoli.

Članak 4.

Privatni detektiv smije objavljivati slike i podatke u sredstvima javnog priopćavanja radi traganja za nestalim osobama ili predmetima, ili radi pribavljanja podataka, informacija ili dokazala.

U oglasu iz stavka 1. ovoga članka privatni detektiv smije naznačiti da je za davanje traženih podataka, informacija ili dokazala predviđena nagrada.

U oglasu iz stavka 1. ovoga članka mora biti naznačeno ime i prezime privatnog detektiva ili naziv (tvrtka) detektivskog ureda.

Članak 5.

Za vrijeme obavljanja detektivskog posla privatni detektiv dužan je osobi od koje prikuplja podatke predočiti detektivsku iskaznicu, a na njen zahtjev i punomoć na temelju koje obavlja ugovoreni posao.

Članak 6.

Privatni detektiv smije, na temelju pisanog zahtjeva, prikupljati podatke od tijela državne vlasti i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

- redni broj ugovora,

- redni broj punomoći,

- naznaku i kratki opis predmeta ugovora o kojem traži podatke,

- broj detektivske iskaznice i potpis privatnog detektiva koji podnosi zahtjev.  

Članak 7.

Punomoć stranke, na temelju koje se obavlja detektivski posao, mora sadržavati:

- podatke o privatnom detektivu ili detektivskom uredu,

- podatke o stranci,

- predmet ugovora,

- redni broj ugovora,

- redni broj punomoći,

- ovjeru javnog bilježnika.

Punomoć iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i logotip privatnog detektiva ili detektivskog ureda.

Članak 8.

Privatni detektiv ili detektivski ured smije sa društvima osiguranja, hotelima, bankama i inim pravnim osobama sklapati pisane ugovore o stalnom ili povremenom obavljanju detektivskih poslova.

Članak 9.

Privatni detektiv slobodno određuje radno vrijeme za prijam stranaka i pismena.

Članak 10.

Privatni detektivi i detektivski uredi upisnike o sklopljenim ugovorima vode sukladno propisima o uredskom poslovanju.

Članak 11.

Privatni detektiv dužan je čuvati preslike izvješća o obavljenom poslu tri godine od nadnevka predaje izvješća, podataka i dokazala stranci.

Članak 12.

Privatni detektiv dužan je mjerodavnoj ovlaštenoj službenoj osobi (inspektoru) omogućiti uvid u sve podatke i dokazala koje je pribavio u obavljanju posla.

U štićenju poslovne tajne privatni detektiv dužan je poduzimati mjere i postupke propisane zakonom i drugim na zakonu utemeljenim propisom.

Članak 13.

Privatni detektiv smije samostalno ili putem inozemnih udruga i organizacija, prikupljati podatke i dokazala u drugim državama, sukladno propisima tih država.

 

 

Članak 14.

 

Privatni detektivi i detektivski uredi mogu biti članovi međunarodnih udruga privatnih detektiva.

 

 

Članak 15.

 

U slučaju prestanka rada, privatni detektiv ili odgovorna osoba u detektivskom uredu dužna je uništiti sve podatke, dokazala i izvješća prikupljena tijekom rada, najkasnije s nadnevkom prestanka rada.

Podaci i dokazala iz stavka 1. ovoga članka uništavaju se spaljivanjem ili strojnim rezanjem.

O uništavanju podataka i dokazala iz stavka 1. ovoga članka privatni detektiv ili odgovorna osoba u detektivskom uredu sastavlja izvješće i dostavlja ga nadležnom tijelu unutarnjih poslova u roku od tri dana od uništavanja podataka, dokazala i izvješća.

Ako privatni detektiv ili odgovorna osoba u detektivskom uredu koji prestaje s radom nije u stanju osobno uništiti podatke, dokazala i izvješća, članovi uže obitelji privatnoga detektiva ili zaposlenici detektivskog ureda o toj će okolnosti bez odgode izvijestiti nadležno tijelo unutarnjih poslova.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, mjerodavna ovlaštena službena osoba (inspektor) nadležnoga tijela unutarnjih poslova preuzet će i uništiti podatke, dokazala i izvješća i o tome sastaviti zapisnik.

Članak 16.

Novčanom kaznom od 2500 do 5000 kuna kaznit će se za prekršaj privatni detektiv ako:

1. u obavljanju detektivskih poslova ograničava slobodu kretanja građana te rabi silu, prijetnju ili ucjenu (članak 2. stavak 1.),

2. se u obavljanju detektivskih poslova služi obmanama, prijevarama ili krivotvorinama (članak 2. stavak 2.),

3. bez zahtjeva stranke, ili bez dozvole stranke ili druge ovlaštene osobe, osigura dokazala izuzimanjem tragova kriminalističko-tehničkim sredstvima (članak 3.),

4. ne čuva preslike izvješća o obavljenome poslu tri godine od nadnevka predaje izvješća, podataka i dokazala stranci (članak 11.),

5. inspektoru ne omogući uvid u sve podatke i dokazala koje je pribavio u obavljanju posla (članak 12. stavak 1.),

6. u štićenju poslovne tajne ne poduzima mjere i postupke propisane zakonom i drugim na zakonu utemeljenim propisima (članak 12. stavak 2.).

Članak 17.

Novčanom kaznom od 2500 do 5000 kuna kaznit će se za prekršaj detektivski ured i privatni detektiv ako:

1. u oglasu objavljenom u sredstvima javnog priopćavanja ne naznači naziv (tvrtku) detektivskog ureda ili ime i prezime privatnog detektiva (članak 4. stavak 3.),

2. upisnike o sklopljenim ugovorima ne vode sukladno propisima o uredskom poslovanju (članak 10.),

3. ne uništi sve predmete, dokazala i izvješća prikupljena tijekom rada, najkasnije s nadnevkom prestanka rada (članak 15. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1000 do 2500 kuna kaznit će se odgovorna osoba u detektivskom uredu.